REGULAMIN PROMOCJI PT. „BIAŁO-CZERWONA FLAGA NARODOWA” C.H ECHO Tarnów (zwany dalej: „Regulaminem”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja pro-sprzedażowa w C.H ECHO Tarnów pt. „BIAŁO-CZERWONA FLAGA NARODOWA” (dalej: „Promocja”) jest działaniem promocyjnym, w ramach którego w zamian za zakupy dokonane w sklepach na terenie C.H ECHO w Tarnowie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin” lub „Regulamin Promocji”) otrzymują nagrodę w postaci Flagi Polskiej z drzewcem.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Promocji - realizowanym na terenie C.H ECHO Tarnów, (dalej: „C.H ECHO TARNÓW”), mieszczącej się przy ul. Błonie 2, 33-110 Tarnów

3. Organizatorem Promocji jest CONNIE sp. z o.o. Plac Piłsudskiego 2 00-073 Warszawa
NIP: 527-261-61-89 (zwana dalej: „Organizatorem Promocji”).

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Promocja prowadzona jest w dniu 10.11.2021 do godziny 16:00 lub do wcześniejszego wyczerpania puli Nagród, przy czym czas trwania Promocji z uwzględnieniem procesu reklamacyjnego trwa od dnia 10 listopada 2021 r. do dnia 24 listopada 2021 r.

II. DEFINICJE Pojęcia niezdefiniowane w innych częściach Regulaminu mają następujące znaczenie:

1. Sklepy – punkty handlowe oraz usługowe zlokalizowane w C.H ECHO Tarnów.

2. Sprzedaż Promocyjna - sprzedaż Towarów i Usług w Sklepach. Sprzedaż Promocyjna rozpoczyna się o godz. 10:00 w dniu 10.11.2021 r. i kończy o godz. 16.00 w dniu 10.11.2021 r. i obowiązuje wyłącznie w godzinach otwarcia C.H ECHO Tarnów.

3. Produkt Promocyjny – towary i usługi zakupione w Sklepach w czasie Sprzedaży Promocyjnej.
Lista Produktów Promocyjnych wykluczonych z Promocji znajduje się w punkcie II ust. 5.

4. Produkty Promocyjne Wyłączone z Programu – z Promocji wyłączone są zakupy następujących towarów i usług dostępnych w sklepach na terenie C.H ECHO Tarnów:
a) produkty i usługi kantoru, banków oraz punktów ubezpieczeniowych;
b) transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie;
c) transakcje dokonane w punktach lotto, zakładach bukmacherskich;
d) spłaty raty kredytu lub pożyczki regulowane w punktach świadczących tego typu usługi;
e) wpłaty i wypłaty bankomatowe;
f) za zakup kart podarunkowych; transakcje związane z zakupem kart lub doładowań telefonicznych typu pre-paid;
g) napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487);
h) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2017 r., poz. 957); i) leki; j) preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt.

5. Dowód Zakupu – czytelny, niezniszczony oryginał paragonu fiskalnego o wartości minimum 100 zł (słownie: sto złotych zero groszy) brutto. Dowód Zakupu musi być wystawiony na osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), stanowiący dowód dokonania Transakcji przez Uczestnika w Sklepach w dniu 10.11.2021 r. od godziny 10:00 -16:00, z którego wynika wartość, data, numer paragonu fiskalnego, NIP Sklepu i miejsce Transakcji oraz dane dotyczące sprzedawcy, który wydał Dowód Zakupu. Uczestnik ma obowiązek zachowywać oryginały Dowodów Zakupów, które użyte były na potrzeby Rejestracji.

6. Transakcja – dokonany przez Uczestnika zakup, udokumentowany jednym Dowodem Zakupu – na kwotę nie niższą niż 100 zł (sto złotych zero groszy) brutto Towarów i/lub Usług oferowanych w Sklepach, który to zakup daje Uczestnikowi możliwość Rejestracji Transakcji w Promocji.

7. Rejestracja Transakcji – to rejestracja Dowodu Zakupu w Promocji zgodnie z punktem IV ust. 1.

8. Punkt Obsługi Promocji – stoisko promocyjne, w którym Uczestnik może m.in. zarejestrować się i odebrać Nagrodę w Promocji. Punkt Obsługi Promocji (dalej: POP) zlokalizowany na pasażu C.H ECHO w Tarnowie - czynny w dniu 10.11.2021 r. w godzinach od 10:00 do 16:00. POP obsługiwany jest przez pracownika Promocji (dalej: Hostessa).

9. Nagrody – nagrody przewidziane w Promocji. Pula Nagród jest ograniczona. Listę Nagród oraz harmonogram wydawania Nagród stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

III UCZESTNICY PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej która ukończyła 18 lat, posiadająca zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki uczestnictwa w Promocji, wskazane w niniejszym Regulaminie, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jako konsument - w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego dokonała w dniu 10.11.2021 r. od godz. 10:00 do godz. 16:00 Zakupu Promocyjnego.

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć:
a) właściciele oraz pracownicy: Organizatora, podwykonawców Organizatora, właściciela i zarządcy C.H ECHO Tarnów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Promocji, punktów handlowych i usługowych znajdujących się̨ na terenie C.H ECHO Tarnów, ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego C.H ECHO Tarnów oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są̨: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia);
b) osoby prawne, nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne oraz osoby działające w ich imieniu i dokonujące na rzecz takich podmiotów zakupu towarów i usług na terenie C.H ECHO Tarnów.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

1. Warunkiem udziału w Promocji jest:

1.1. Zakup Produktów w sklepach na terenie C.H ECHO Tranów w dniu 10.11.2021 r. od godz. 10:00 do godziny 16:00 na łączną kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) brutto, udokumentowany jednym Dowodem Zakupu.
Przy wielokrotności kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) brutto, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania więcej niż 1 (słownie: jednej) nagrody. W przypadku, kiedy na Dowodzie Zakupu okazanym przez Uczestnika znajdują się towary lub usługi wyłączone ze Sprzedaży Promocyjnej Hostessa odlicza ich wartość. W Promocji może wziąć udział tylko taki Dowód Zakupu, na którym po odliczeniu towarów lub usług wyłączonych ze Sprzedaży Promocyjnej znajdują się Produkty Promocyjne na łączną kwotę nie mniejsza niż 100 zł (słownie: sto złotych zero groszy) brutto.

1.2. Rejestracja Dowodu/Dowodów Zakupu w Promocji odbywa się w POP, w godzinach jego funkcjonowania i polega na:
a) okazaniu przez Uczestnika Promocji Hostessie Dowodu/Dowodów Zakupu spełniających warunki Regulaminu Promocji;
b) weryfikacji Dowodu/Dowodów Zakupu przez Hostessę i opieczętowaniu Dowodu Zakupu podlegających rejestracji pieczątką „Paragon zarejestrowany”.

2. W Promocji można brać udział wyłącznie osobiście.

3. W Promocji uczestniczą wszystkie Zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem.

V. ZASADY REJESTRACJI PARAGONÓW I ODBIORU NAGRÓD

1. Każdy Dowód Zakupu prawidłowo zarejestrowany zgodnie z postanowieniami Regulaminu upoważnia Uczestnika do Otrzymania 1 nagrody.
Organizator zastrzega, że można otrzymać maksymalnie 1 (jedną) nagrodę na 1 (jeden) Dowód Zakupu.

3. Dowody Zakupu na kwotę niższą niż 100 zł (sto złotych zero groszy) brutto nie dają możliwości dokonania Rejestracji Transakcji i odbioru nagrody. W kwotę 100 zł (sto złotych zero groszy) brutto oraz powyżej nie wliczają się Transakcje Wyłączone z Programu.

4. 1 (jeden) Dowód Zakupu można zarejestrować tylko jeden raz w Promocji. Wszystkie Dowody Zakupu zarejestrowane więcej niż 1 (jeden) raz – nie są uznawane w Promocji, tj. Organizator uwzględnia rejestrację danego Dowodu Zakupu dokonaną jako pierwszą.

5. Premiowane są wyłącznie prawidłowo zarejestrowane Dowody Zakupu (zgodnie z punktem IV us.1.3), z datą zakupu 10.11.2021 r. od godziny 10:00 do godziny 16:00.

6. Uczestnik uprawniony jest do rejestracji wyłącznie 2 (dwóch) Dowodów Zakupu w dniu promocji tj.10.11.2021 r., z zastrzeżeniem, iż możliwe jest zarejestrowanie w Promocji wyłącznie 1 (jednego) Dowodu Zakupu z danego Sklepu 1 (jeden). Organizator uwzględnia tylko Dowód Zakupu z tego samego Sklepu zarejestrowany pierwszy raz. Uczestnik zobowiązany jest do przechowywania paragonów i okazania się nimi przy odbiorze nagrody.

7. Odbiór Nagród ma miejsce w Punkcie Obsługi Promocji w godzinach jego funkcjonowania. Uczestnik może odebrać Nagrodę wyłącznie osobiście. Nagrody wydawane są na bieżąco w dniu 10.11.2021 r w godzinach od 10:00 do 16:00.

8. Nagroda zostaje wydana wyłącznie Uczestnikowi, którego prawo do uzyskania Nagrody zostało pozytywnie zweryfikowane przez pracownika Punktu Obsługi Promocji.

9. Każdy Dowód Zakupu, za który Uczestnik otrzymał Nagrodę zostanie opieczętowany „Nagroda odebrana”. Towar z takiego Dowodu Zakupu nie podlega zwrotowi. Aby Uczestnik mógł zwrócić towar zobowiązany jest udać się do Punktu Obsługi Promocji w godzinach jego funkcjonowania celem oddania Nagrody. O wykonaniu takiej czynności świadczy druga pieczątka na paragonie „Zwrócono nagrodę”. Tylko towary z Dowodów Zakupu, które posiadają obie pieczątki podlegają zwrotowi.

10. Jednostkowa wartość poszczególnej Nagrody określona jest w załączniku nr 1 Regulaminu. Wartość Nagrody jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 punkt 68a) u.p.d.o.f.J.

11. Jeżeli Uczestnik chce zwróci nabyte Towary lub Usługi, musi oddać Nagrodę w Punkcie Odbioru Promocji i otrzymać od hostessy stempel a Dowodach Zakupu „Zwrócono Nagrodę”.

VI. REKLAMACJE

1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej udziału w Promocji począwszy od dnia 10 listopada 2021r. do dnia 24 listopada 2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora Promocji lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „C.H ECHO Tarnów – „BIAŁO-CZERWONA FLAGA NARODOWA ”.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji, treść żądania w ramach reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika.

4. Organizator Promocji poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację na piśmie, na adres wskazany w treści reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamacji o sposobie jej rozpatrzenia, ale nie później niż do 24 listopada 2021 r.

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

VII. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA. UTRATA PRAWA DO UDZIAŁU

1. Uczestnik może w każdym czasie – bez ponoszenia kosztów – zrezygnować z uczestnictwa w Promocji.

2. Organizator Promocji może wypowiedzieć Uczestnikowi udział w Promocji w każdym czasie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ze strony Uczestnika, które mogą być uznane jako postępowanie niezgodne z prawem lub Regulaminem w trakcie trwania Promocji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

3. Regulamin Promocji jest dostępny również w formie papierowej w Punkcie Obsługi Promocji w dniu 10.11.2021 r. godzinach jego funkcjonowania tj. 10:00-16:00

Regulamin Promocji na pisemną prośbę Uczestnika zostanie przesłany e-mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.

Tarnów, dnia 3 listopad 2021 r.

ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Lista Nagród w Promocji Harmonogram wydawania Nagród w Promocji

1. Flagi z drzewcem – 285 szt. – cena 17.22 brutto (siedemnaście złotych dwadzieścia dwa grosze)

Harmonogram wydawania Nagród w Promocji

1. Nagrody wydawane są na bieżąco do wyczerpania puli nagród.

farmateka-logo.jpgkomfort-logo.jpgabra-logo.jpgale-animale-logo.pngbrw-logo.pngauchan-logo.pnglogo-optyk.jpgrtv-euro-agd-logo.jpgvive-logo.pnginmedio-logo.jpgrossmann-logo.pngtextilmarket-logo.jpgpoczta-polska-logo.jpgplay-logo.jpglogo-decathlon.pngnc-plus-logo.pngaction-logo.pngpolsat-box-plus-logo.jpg